Καλωσορίσατε στην Πλατφόρμα Χρηματοδοτικών Εργαλείων του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS

Η πλατφόρμα του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου FINANCIAL INSTRUMENTS έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους δημόσιους φορείς να βρουν τις κατάλληλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και ενισχύσεις. Στην πλατφόρμα αυτή, θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν στην εύρεση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, όπως πληροφορίες για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας στο εξωτερικό.

Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες ποικίλουν και συχνά έχουν περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για την υποβολή αιτήσεων, ενώ η ανανέωση των ημερομηνιών με νέες ημερομηνίες παράτασης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Καθώς οι πηγές αυτών των πληροφοριών ενημερώνονται συνεχώς, κρίναμε αναγκαίο να δημιουργήσουμε, εκτός της κύριας λίστας των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, και μια λίστα που συμπεριλαμβάνει συνδέσμους που οδηγούν απευθείας στις ιστοσελίδες (πηγές) διαχείρισης και δημοσίευσής των χρηματοδοτικών εργαλείων. Έτσι, μπορούμε να εξασφαλίζουμε πάντα την πιο πρόσφατη και πλήρη ενημέρωση για τους χρήστες μας για όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

Για κάθε πηγή πληροφοριών και επιλογή χρηματοδότησης υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που οδηγεί στις επίσημες ιστοσελίδες δημοσίευσής τους. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα ώστε να ενημερωθείτε περαιτέρω και να υποβάλετε την αίτησή σας.

ΠΗΓΕΣ

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 – ΕΣΠΑ 2021-2027

Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Τα έργα/δράσεις που χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Προβάλλονται, ως συνολική πολιτική, οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

 • «πιο έξυπνη» Ελλάδα – 20% των πόρων
 • «πιο πράσινη» Ελλάδα – 27% των πόρων
 • «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα – 8% των πόρων
 • «πιο κοινωνική» Ελλάδα – 30% των πόρων
 • Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της– 6% των πόρων
 • για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση – 7% των πόρων

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021 – 2027  Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

Οι στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027» είναι οι εξής:

 • Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης,
 • Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ)
 • Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και ενίσχυση της ίσης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση
 • Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
 • Προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» έχει ως στόχο την σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων και εναρμόνιση με τις πολιτικές της ΕΕ για τον ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό.

4 Βασικοί άξονες επενδύσεων:

 • Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας
 • Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας
 • Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΨΜ)

Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» είναι:

 • Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες & εφαρμογές από Δημόσιο και ΟΤΑ
 • Υποδομές νέφους φιλικές προς το περιβάλλον
 • Ολοκλήρωση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα
 • Περαιτέρω ενίσχυση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr
 • Ενίσχυση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων
 • Συνδεσιμότητα υπερυψηλής ταχύτητας και επέκταση των σημείων ασύρματης πρόσβασης
 • Ψηφιακές πλατφόρμες για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ.

 

ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ) της περιόδου 2021-2027 σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση μιας πιο πράσινης Ευρώπης θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους:

 • την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα
 • την αστική αναζωογόνηση με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον
 • τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα
 • την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας
 • τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ.

 

 

ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Μεταφορές»

Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος «Μεταφορές»:

 • Ανάπτυξη – αναβάθμιση των βιώσιμων αστικών μέσων μεταφοράς
 • Ανάπτυξη – αναβάθμιση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της χώρας
 • Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών
 • Διασφάλιση της προσβασιμότητάς & ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών
 • Βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ. (μέχρι την ενεργοποίησή του ίσχυε το www.ymeperaa.gr​)

 

ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία»

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 στοχεύει στην αξιοποίηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με σκοπό την υλοποίηση έργων πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δομών του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, την ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων, καθώς και την κινητοποίηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων εθελοντικών οργανώσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση δράσεων εκπαίδευσης/ ενημέρωσης του πληθυσμού για θέματα αντιμετώπισης κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ.​

 

ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

Το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» υπηρετεί το διακριτό ειδικό στόχο για τη δίκαιη μετάβαση, παρέχοντας στήριξη σε εκείνες τις περιοχές και τους ανθρώπους που πλήττονται από τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης, προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ.

 

ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»

 

Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, συνοψίζεται στη διαμόρφωση και συνεχή εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών και λειτουργικών συνθηκών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής του ΕΣΠΑ 2021-2027 και των επιμέρους Προγραμμάτων.

 • Υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης οργάνωσης και των μηχανισμών για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ
 • Στελεχιακή, λειτουργική και τεχνική υποστήριξη όλων των φορέων των επιφορτισμένων με το σχεδιασμό, τη διοίκηση, διαχείριση, πιστοποίηση, έλεγχο και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027
 • Οριζόντια και εξατομικευμένη υποστήριξη σε εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, όσον αφορά το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»

Στόχος του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργια και Θάλασσα» είναι η μετάβαση σε μια ανθεκτική, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, αρμονικά ενταγμένων στο πλαίσιο της κυκλικής και ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας, με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ.

 

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»

Στόχος του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» είναι η στήριξη και επανεκκίνηση της οικονομίας, προστασία και αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων, αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ.

 

 

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2021 – 2027

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2021 – 2027

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

C:UsersDanaiAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbweTempStateShareServiceTempFoldermemiamatiainfographic-16_EL-1024x519_2nd-image.jpeg

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin), με προϋπολογισμό 30,5 δισ. ευρώ, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου 2023 εγκρίθηκε η αναθεώρησή του, που αφορούσε κυρίως την προσθήκη νέων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του REPowerEU καθώς και την επέκταση του δανειακού προγράμματος.

Με την έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου, ο συνολικός προϋπολογισμός του «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται σε 35,95 δισ.€.

Περιλαμβάνει 103 επενδύσεις και 76 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες, συμπεριλαμβανομένου του νέου κεφαλαίου REPowerEU: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Απασχόληση-Δεξιότητες- Κοινωνική Συνοχή, Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Οι πόροι του διοχετεύονται σε επιχορηγήσεις και δάνεια, μέσω των οποίων αναμένεται να κινητοποιηθούν πάνω από 60 δισ. € συνολικές επενδύσεις στη χώρα, έως το τέλος του 2026, όπου θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί όλα τα έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB

C:UsersDanaiDesktopFI PlatformHDB.jpg

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) σκοπεί στην προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Κύρια αποστολή του φορέα είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και κάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών της αγοράς.

Για να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα χρηματοδότησης της HDB πατήστε εδώ.

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α.

C:UsersDanaiDesktopDYPA.jpg

Κύριοι σκοποί της Δ.ΥΠ.Α. είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και η συμβολή στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής, η μέριμνα για τους ανέργους, και ιδίως όσους εξ αυτών ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μέσω πολιτικών όπως η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η συνδρομή στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, η διευκόλυνση για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και η κατάρτισή τους

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Χρηματοδοτήσεις και Δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση

C:UsersDanaiAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbweTempStateShareServiceTempFolderlogo panton monochrom horisontal-01(1).jpeg

Η χρηματοδότηση της ΕΕ είναι διαθέσιμη για όλα τα είδη εταιρειών κάθε μεγέθους και τομέα.

Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών μέσων: δάνεια, μικροχρηματοδότηση και επιχειρηματικά κεφάλαια. Κάθε χρόνο, η ΕΕ παρέχει στήριξη σε περισσότερες από 200 000 επιχειρήσεις. Η ΕΕ στηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις με επιχορηγήσεις και συμβάσεις.

Η χρηματοδότηση παρέχεται συνήθως μέσω επιλεγμένων χρηματοδοτικούς διαμεσολαβητές.

Βρείτε τον κατάλληλο για εσάς στο www.access2finance.eu

Tι είδους χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη;

Κυρίως εγγυημένα από την ΕΕ δάνεια και χρηματοδοτική μίσθωση, και χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια.

Ποια είναι τα οφέλη της στήριξης από την ΕΕ;

Ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για πιο ριψοκίνδυνα έργα με ευνοϊκούς όρους.

Πώς να λάβετε χρηματοδότηση από την ΕΕ;

Η χρηματοδότηση παρέχεται συνήθως μέσω μιας τοπικής τράπεζας στη χώρα σας. Βρείτε το τοπικό σας ίδρυμα στο www.access2finance.eu. Η απόφαση για την παροχή χρηματοδότησης και οι ακριβείς όροι θα καθοριστούν από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μπορείτε πάντα να ζητήσετε ανατροφοδότηση σχετικά με την απόφαση πίστωσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

PRODUC – E GREEN

https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2023/05/Produc-e-Green-1920x895-1.png

Η Δράση «Produc-e Green» αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο και την αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στόχος της δράσης είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πράσινα Ταξί

C:UsersDanaiDesktopFI Platformprasina-taxi.jpg

Πρόγραμμα επιδότησης επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.)

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης.

Το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:

 • Για αμιγώς ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ οχήματα ΤΑΞΙ (BEV) το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό 17.500 €.
 • Η υποχρεωτική απόσυρση Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με ποσό ίσο 5.000 €.
 • Η αγορά «έξυπνου» φορτιστή επιδοτείται με ποσό 500 €.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δημιουργία Χώρων Φύλαξης Βρεφών Εντός Επιχειρήσεων

C:UsersDanaiDesktopFI PlatformΔημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων_Ταμείο Ανάκαμψης (2)_0.jpg

Οι επιχειρήσεις με περισσότερους από εκατό (100) υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών κέντρων, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ενίσχυσης για την δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών και νηπίων εντός των κτιριακών σας εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις μπορείτε να:

 • ενισχυθείτε για την διαμόρφωση των χώρων σας και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
 • επιδοτηθείτε με το μισθολογικό κόστος έως δύο (2) βρεφονηπιοκόμων για τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας των χώρων σας

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης

Υποβολή αιτήσεων: Η αίτηση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη Δράση υποβάλλεται αποκλειστικά, ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας του Π.Σ. Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης, στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Φορτίζω Παντού

C:UsersDanaiDesktopFI Platformfortizo.jpg

Δράση επιδότησης για την ανάπτυξη Δημοσίως Προσβάσιμων Σταθμών Φόρτισης Η/Ο.

Η Δράση έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα για την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε αστικές και περιαστικές περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, χώροι στάθμευσης κ.α.).

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι Εμπορικές Εταιρείες και Ατομικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις)..

Η εν λόγω Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

C:UsersDanaiAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbweTempStateShareServiceTempFolderΦωτοβολταϊκά-στη-Στέγη-2.jpeg

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Το Πρόγραμμα αφορά σε όλη την Επικράτεια και αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τους δικαιούχους όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία.

Μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύνδεσης για ΦΒ σταθμούς από Αυτοπαραγωγούς με Ενεργειακό Συμψηφισμό εγκατεστημένης ισχύος 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10 kW στο Δίκτυο Διανομής συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Για την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας απαιτείται είσοδος μέσω ΓΓΠΣ αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISnet του αιτούντος φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

«Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» – 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα παρέχει:

 1. ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση
 2. ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α΄ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από το παράρτημα I της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις

Απευθύνεται ειδικά σε: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις Υφιστάμενες και Υπό-σύσταση

Υποβολή αιτήσεων: www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, με χρήση κωδικών Taxisnet. – ΕΛΗΞΕ

Βιομηχανικά Διδακτορικά

C:UsersDanaiAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbweTempStateShareServiceTempFoldercall_slider_26183.jpeg

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» αποσκοπεί στη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα. Στοχεύει επίσης στην επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του έργου, τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας. Επιχορηγούνται δαπάνες αμοιβής του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, αναλώσιμα, δαπάνες ταξιδίων/μετακινήσεων και συμμετοχής σε συνέδρια.

Το έργο συνολικά αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Απευθύνεται σε: Φορείς, Επιχειρήσεις

Απευθύνεται ειδικά σε: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες.

Αντικείμενο/Στόχος:

Στην Πρόσκληση του έργου περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης

Υποβολή αιτήσεων

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

C:UsersDanaiDesktopFI Platformlogo_small.jpg

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε Προδημοσίευση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΕ ΕΚ. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι ερευνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι:

 1. Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
 2. Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης

Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, Εξοικονομώ – Επιχειρώ – «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», δίνει την δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις, να αναβαθμιστούν ενεργειακά από το έτος 2024 και να επιτύχουν εξοικονόμηση στις επιχειρήσεις τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων -πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον τριτογενή τομέα (εμπορίου και υπηρεσιών και του τομέα του τουρισμού), τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις

Απευθύνεται ειδικά σε: Σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της Ελληνικής Επικράτειας, που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, και δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού με δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης:

Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο​​ συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Σε αυτούς δεν θα περιλαμβάνονται εκείνοι που σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

Περίοδος υποβολής – (αναμένεται)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00 – ΕΛΗΞΕ

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Δικαιούχοι:

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

C:UsersDanaiAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbweTempStateShareServiceTempFolderPRASINOS_METASXHMATISMOS.jpeg

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

C:UsersDanaiDesktopFI PlatformPSHFIAKOS_PROHGMENOS.jpg

Προτεραιότητα της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Υποβολή Αιτήσεων: 23/02/2023 και ώρα 12:00 έως 22.03.2024 και ώρα 15:00 – ΕΛΗΞΕ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

C:UsersDanaiDesktopFI Platform2023-02-PSIFIAKOS-POSTS-03_v2-scaled.jpg

Προτεραιότητα της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Υποβολή Αιτήσεων: 23/02/2023 και ώρα 12:00 έως 22.03.2024 και ώρα 15:00 – ΕΛΗΞΕ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

C:UsersDanaiAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbweTempStateShareServiceTempFolderNEA_PRASINH_PARAGVGIKH_EPENDYSH.jpeg

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα “The Digital Europe Programme”

Το Πρόγραμμα “Digital Europe” είναι ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να εξετάζει μια πιο πράσινη Ευρώπη μέσα από τον φακό της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ταυτόχρονα, ανοίγει συζητήσεις σχετικά με τη μετάβαση σε έναν πιο ψηφιακό κόσμο: την ψηφιακή μετάβαση.

Το πρόγραμμα ” Digital Europe” θα παράσχει στρατηγική χρηματοδότηση υποστηρίζοντας έργα σε πέντε βασικούς τομείς ικανοτήτων: supercomputing, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και διασφάλιση ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. Στοχεύει στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και στη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας, αποφέροντας οφέλη σε όλους, αλλά ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

EquiFund

Equifund Infographic

Το EquiFund αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της εξέλιξης του τομέα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα.

Ο ανωτέρω σκοπός της πρωτοβουλίας επιτυγχάνεται με τη διοχέτευση κεφαλαίων από το EquiFund σε ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς φορείς, δηλαδή σε επιλεγμένες από το ΕΤαΕ ομάδες διαχείρισης, με την κατάλληλη τεχνογνωσία, οι οποίες στη συνέχεια προβαίνουν, με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο, στην επιλογή των επιχειρηματικών σχημάτων και ιδεών που θα χρηματοδοτήσουν.

Η πρωτοβουλία του EquiFund στηρίζει την επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο από αυτό που είναι εγγενές στον τομέα αυτού του είδους των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει το ρίσκο που συνεπάγεται η επένδυση σε μια επιχείρηση που μόλις συστάθηκε ή σε μια επιχειρηματική ιδέα που δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως στην αγορά ή σε ένα προϊόν που στηρίζεται στην καινοτομία και την έρευνα. Αλλά μόνο όταν η ιδέα, η ομάδα και το όλο εγχείρημα προδιαγράφονται βιώσιμα και προσοδοφόρα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Know your Customer (KYC) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB

C:UsersDanaiDesktopFI Platformhdb_kyc-1024x538.jpg

Η πρωτοβουλία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας “Know your Customer” (KYC) διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια, καθώς αν και θα μπορούσαν να λάβουν δάνειο, δεν μπορούν λόγω του μεγέθους τους. Η εν λόγω πρωτοβουλία περιλαμβάνει τέσσερα χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι να συνδεθούν οι επενδύσεις, οι επιχορηγήσεις και τα χαμηλότοκα δάνεια με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στη διπλή πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κλιματικής αλλαγής, την πράσινη μετάβαση.

Η πλατφόρμα “Know your Customer” (KYC) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΤΕ) λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kyc.hdb.gr/. Με την πλατφόρμα αυτή, δημιουργείται μια σαφής εικόνα για το σύνολο της επιχειρηματικότητας (φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα) και το κράτος γνωρίζει αναλυτικά ποιες επιχειρήσεις έχουν προβλήματα με ποιους κρατικούς φορείς.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα είναι διασυνδεδεμένη με την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Διαχείρισης Δημοσίων Εσόδων), τον ΕΦΚΑ (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και τον ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (σύστημα που εξειδικεύεται στη συλλογή και παροχή στοιχείων πιστωτικού προφίλ νομικών προσώπων και ιδιωτών και στη λειτουργία συστήματος ενοποίησης κινδύνων αναφορικά με την καταναλωτική πίστη) προκειμένου να πιστοποιείται η φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και φερεγγυότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Στην ίδια πλατφόρμα, οι επιχειρηματίες υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε τυποποιημένο έντυπο και δηλώνουν τις τράπεζες στις οποίες επιθυμούν να απευθυνθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)

C:UsersDanaiAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbweTempStateShareServiceTempFolderDelfiFull-1.jpeg

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. με σκοπό τη στήριξη της χρηματοδότησης νεοσύστατων και υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και επιδιώκουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022. Το DeLFI GF λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρά τις πιθανές αβεβαιότητες και τους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες επενδυτικές προσπάθειες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, το DeLFI GF συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και δραστηριότητας και συντελεί στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αφορά Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) (ορισμός ΜμΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησής τους στην πλατφόρμα KYC.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

C:UsersDanaiAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbweTempStateShareServiceTempFolderprasino-website.jpeg

Το Πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα Πράσινης Μετάβασης με σκοπό την μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.

Αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης

C:UsersDanaiAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbweTempStateShareServiceTempFolderpsifiakis-anavathimisi.jpeg

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων τους με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

C:UsersDanaiDesktopFI Platformagro_tameio_header-2.jpg

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜμΕ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.

Ο στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Παράλληλα, από του πόρους του Ταμείου επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300€/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ταμείο  Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

C:UsersDanaiDesktopFI Platforminnovation_loan.jpg

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του  επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο  στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ επιχειρήσεων, συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Δ.Υ.Π.Α

C:UsersDanaiDesktopFI PlatformΔΥΠΑ_0.jpg

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ωφελούμενοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 30-66 ετών

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

COSME Loan Guarantee Facility – COSME Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων

Δάνεια σε ΜμΕ με μειωμένες εξασφαλίσεις, λόγω παροχής εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κύριους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας).

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

InnovFin SME Guarantee Facility – Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων για καινοτόμες ΜμΕ

C:UsersDanaiDesktopFI Platforminnovfin-logos.jpg

Δάνεια σε καινοτόμες ΜμΕ και Μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσης (Small MidCaps) με μειωμένο επιτόκιο, μειωμένες εξασφαλίσεις λόγω εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ΜμΕ και επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

C:UsersDanaiDesktopFI PlatformΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.jpg

Δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο μέσω συνεργαζόμενων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών

Πρόκειται για δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έχει σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης των επιλέξιμων επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση  με ευνοϊκούς όρους. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αυτές που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Συνεργαζόμενες τράπεζες:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II) – Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

C:UsersDanaiDesktopFI PlatformInfographic-TEΠΙΧ-ΙΙ-v2.jpg

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Στο πλαίσιο της δράσης πρόκειται να χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 366 εκατ. ευρώ, οι οποίοι παρέχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ το οποίο χρηματοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν σε κάθε δάνειο το 60% με σχέση συνεπένδυσης 1,5 (συνεργαζόμενη τράπεζα) : 1 (ΤΕΠΙΧ II).

Επιλέξιμες για υποβολή αιτήματος ένταξης στη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr , δηλώνοντας την Τράπεζα συνεργασίας, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

Συμβουλές, επιχειρηματική υποστήριξη και επιχορηγήσεις από την ΕΕ

 • Enterprise Europe Network – Το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο υποστήριξης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με διεθνείς φιλοδοξίες.

Επικοινωνήστε με το δίκτυο «Enterprise Europe Network» για να λάβετε συμβουλές, στήριξη και πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επέκτασης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο: Δίκτυο «Enterprise Europe Network». Ελέγξτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες: Twitter και FACEBOOK.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙAΣ

 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ, ΕΠΙΣΑΧΥΝΤΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

https://www.stonesoup.io/el/

https://higgs3.org/

 

ΔΙΑΔΙΚΤΙΑΚΕΣ ΠΛΑΣΦΟΡΜΕΣ CROWFUNDING ΣΤΗΝ EΛΛΑΔΑ

Το crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος ή διαδικτυακή χρηματοδότηση) αποτελεί ένα σύγχρονο εναλλακτικό εργαλείο χρηματοδότησης. Υπάρχουν διάφοροι τόποι crowdfunding όπως το crowdfunding για δωρεές, το crowdfunding για επενδύσεις και το crowdfunding για προαγορά προϊόντος (pre-sales).

 

ΔΙΚTYΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν τα δικά τους χρήματα προσφέροντας κατά βάση την τεχνογνωσία τους κυρίως σε πολύ μικρές, μικρές ή νεοσύστατες εταιρείες, προσδοκώντας σε υψηλές αποδόσεις επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΕΠΑΘΛΑ

Οι παρακάτω πηγές αναφέρονται σε ορισμένους διαγωνισμούς οι οποίοι διεξάγονται σε ετήσια βάση μέχρι σήμερα

ELEVATE GREECE

AEGEAN Startups

Business Plan Competition of Anatolia School of Business (Διαγωνισμός Papajohn)

Blue Growth Competition

Cleantech Open Global Ideas

Stelios Award Young Entrepreneur of the Year – Greece

Υποτροφίες Αγγελοπούλου CGIU

Junior Achievement Greece