Основните фондове и финансови инструменти, които са активни в България, насочени към бизнеса и приложими в разглеждания трансграничен район могат да се класифицират спрямо вида и източника в следните няколко групи:

 • Държавен (републикански) бюджет (ЗНИ), съгласно Закона за насърчаване на инвестициите
 • Европейски структурни и инвестиционни фондове (2021-2027 г.)
  • Програма 1. Конкурентоспособност и иновации в предприятията
  • Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация
  • Програма 6. Развитие на човешките ресурси
  • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони
  • Програма за морско дело и рибарство
  • Програми за териториално сътрудничество
   • ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция 2021-2027
   • ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 – 2027

 

 • План за възстановяване и устойчивост
 • Фонд на фондовете
 • Българска банка за развитие
 • Частни източници, вкл. под формата на публично-частни партньорства между предприятия и държавата/ общинските власти, споделено финансиране, бизнес ангели, експортно финансиране, частни и държавни фондове за дялово финансиране и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Държавен (републикански) бюджет (ЗНИ), съгласно Закона за насърчаване на инвестициите

 

https://lex.bg/laws/ldoc/2134164480

 

Със Закона за насърчаване на инвестициите се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Република България, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила.

Основните цели на този закон са:

 • Повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;
 • Подобряване на инвестиционния климат и преодоляване на регионалните различия в социално-икономическото развитие;
 • Създаване на нови и високопроизводителни работни места.

 

Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане, инвестициите, които са получили сертификат за клас А и клас Б, както и приоритетните инвестиционни проекти се насърчават по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ако отговарят на определени условия. Необходимите средства за прилагането на финансовите мерки се предвиждат ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

 

Инвестициите, получили сертификат за клас А или клас Б, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

 • Съкратени срокове за административно обслужване
 • Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект
 • Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти
 • Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекти
 • Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, включително на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите
 • Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители

 

 • Европейски структурни и инвестиционни фондове (2021-2027 г.)

 

 • Програма 1. Конкурентоспособност и иновации в предприятията

 

https://opic.bg

 

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г. е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Тя включва два основни приоритета.

 

 • Приоритет 1 „Иновации и растеж“
 • Приоритет 2 „Кръгова икономика“

 

 

 • Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

 

https://pniidit.egov.bg/ 

 

Подкрепата предоставяна по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г. допринася за постигане на целите на европейската Зелена сделка, насочена към изграждане на модерна, ресурсно-ефективна и конкурентоспособна икономика. Водещ хоризонтален приоритет са преходът към зелена, синя и кръгова икономика. Приоритетите на програмата са два, както следва:

 

 • Приоритет: П1. Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема
 • Приоритет: П2. Цифрова трансформация на публичния сектор

 

 • Програма 6. Развитие на човешките ресурси

 

https://esf.bg/

 

Подкрепата, предоставена по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. е насочена към преодоляване на предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване и равните възможности на уязвими групи от обществото. Тя има 4 приоритета, като част от тях предвиждат предоставянето на финансиране на предприятия – за наемането на нови служители, за повишаване на професионалната квалификация, за подобряване на условията на труд и други.

 

 • Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“
 • Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“
 • Приоритет 4 „Социални иновации“

 

 • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

 

https://www.sp2023.bg/index.php/bg/

 

Стратегически план за развитие на селските райони 2023 – 2027 г. е насочен към създаване на условия за постигането на междусекторната цел на Европейския съюз, която се изразява в  модернизиране на селското стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на знания, иновации и цифровизация в селското стопанство и селските райони и чрез насърчаване на използването им в по-голяма степен от земеделските стопани чрез по-добър достъп до обмен на научни изследвания, иновации и знания и чрез обучение, както и за постигане на специфичните цели на Общата селскостопанска политика. Планът предвижда изпълнението на следните интервенции:

 

 • Интервенции под формата на преки плащания:
 • Секторни интервенции
 • Развитие на селските райони

 

 

 

 • Програма за морско дело и рибарство

 

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/10543

 

Програмата за морско дело и рибарство 2021-2027 г. допринася за постигането на две от политическите цели на ЕС – ПЦ 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ и ПЦ 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. Включва инвестиции в обхвата на 5 приоритета:

 

 • Приоритет 1: Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси
 • Приоритет 2: Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин се допринася за продоволствената сигурност в Съюза
 • Приоритет 3: Осигуряване на устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури
 • Приоритет 4: Укрепване на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните
 • Приоритет за техническа помощ

 

 

 

 • Програми за териториално сътрудничество

 

 • ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция 2021-2027

 

http://www.ipacbc-bgtr.eu

 

 

Общата цел на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция 2021-2027 е укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Турция като се предостави подкрепа за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес, вкл. намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата, както и подкрепа за съвместни действия за институционално и оперативно сътрудничество за укрепване на доброто управление на миграцията в трансграничния район.

 

Програмният регион обхваща 3 области от българска страна – Бургас, Ямбол и Хасково и 2 провинции от турска страна – Одрин и Къркларели. Програмата ще финансира проекти по три приоритета, както следва:

 

 • Приоритет 1: Щадящ околната среда трансграничен регион
 • Приоритет 2: Интегрирано развитие на трансграничния регион
 • Приоритет 3: По-сигурен трансграничен регион

 

 

 

 • ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 – 2027

 

 

https://www.interreg.gr

 

 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2021-2027 цели постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Ще бъдат подпомагани съвместни проекти насочени към подобряване на свързаността, предотвратяване на рискове, произтичащи от климатичните изменения, опазване на околната среда, насърчаване на равния достъп до образование и насърчаване на интегрираното развитие на трансграничния регион. Териториалният обхват на програмата са областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България и регионите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция. По програмата се финансират проекти по три приоритета, както следва:

 

 • Приоритет 1 – По-устойчив и зелен трансграничен регион (ЦП2 По-зелена Европа)
 • Приоритет 2 – По-достъпен трансграничен регион (ЦП 3 По-добре свързана Европа)
 • Приоритет 3 – По-приобщаващ трансграничен регион (ЦП 4 По-социална и по-приобщаваща Европа)

 

 

 • План за възстановяване и устойчивост

 

https://nextgeneration.bg

 

Планът за възстановяване и устойчивост е структуриран в четири стълба:

 • Иновативна България – целящ повишаването на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането ѝ в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях.
 • Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план.
 • Свързана България – акцентиращ върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал.
 • Справедлива България – с фокус върху хората в неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите.

 

Програма за икономическа трансформация представлява Инвестиция 2 от Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от стълб „Иновативна България“ на План за възстановяване и устойчивост, одобрен от Европейската комисия през април 2022 г.

Програмата предвижда предоставяне на целева подкрепа под формата на грантове и финансови инструменти на българските предприятия за улесняване на прехода им към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Програмата ще се изпълнява от главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа, която е и Управляващ орган на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията с цел постигане на синергия между различните инструменти в подкрепа развитието на българската икономика. Освен инструмент за насърчаване на икономическата трансформация, своевременното изпълнение на програмата ще е и катализатор на икономическото възстановяване на българските предприятия от негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията. Програмата се състои от три фонда: Фонд 1 – „Растеж и иновации“, Фонд 2 – „Зелен преход и кръгова икономика“ и фонд 3 „Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация“.

Две допълващи се направления са предвидени в рамките на Фонд 1: „Възстановяване и растеж“ и „Иновации“. Първото направление предвижда структурирането на два финансови инструмента (гаранционен и дялов), които ще бъдат реализирани от Европейския инвестиционен фонд. В допълнение направлението предвижда обособяването на една мащабна грантова процедура на конкурентен подбор за технологична модернизация (260 млн. лв.) и една грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП (30.6 млн. лв.). Грантовата схема за технологична модернизация цели повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на повисока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига и ще финансира закупуване на ново технологично оборудване, включително с акцент върху дигитализацията на производствените процеси. Грантовата схема за ИКТ решения ще подпомага внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията. Второто направление предвижда структурирането на дялови инструменти за иновации (реализация чрез Европейския инвестиционен фонд), целящо повишаване на иновационния капацитет на предприятията, ускоряване на подобряването на продуктивността им и прехода към икономика на знанието, с което да се подобри настоящата позиция на България като скромен иноватор в ЕС.

 

 

 

 • Фонд на фондовете

 

https://www.fmfib.bg

 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД изпълнява функциите на Фонд на фондовете за България. Източници на финансовия ресурс са:

 • Европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Национално финансиране от оперативните програми на ЕС
 • Допълнително привлечени средства от частния сектор

 

Видовете финансови инструменти, които управлява Фонда на фондовете са следните:

 • Дългови инструменти:
 • Програма „Възстановяване“
 • Финансиране в селските райони
 • Фонд за градско развитие – София, Юг и Север
 • Кредити в сектор „Отпадъци“
 • Кредити за ВиК оператори
 • Микрокредитиране със споделен риск
 • Индивидуални гаранциии в сектор „Рибарство“
 • Портфейлни гаранции с таван на загубите – ОПРЧР

 

 • Дялови и квази-дялови инвестиции:
 • Фонд за ускоряване и начално финансиране І, ІІ и ІІІ
 • Фонд рисков капитал
 • Фонд мецанин/растеж

4.1. Дългови инструменти

4.2. Дялови и квази-дялови инвестиции (фонд за начално финансиране и ускоряване, фонд за рисков капитал, фонд мецанин/растеж и др.)

 

Целта на Програма „Възстановяване“ е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с COVID-19 пандемията.  Получаване на достъп до финансов ресурс основно за задоволяване на текущи нужди от ликвидност, за нови инвестиции, трансформация и растеж.

 

Източник на публичния ресурс е:

 • Възстановяване 1: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
 • Възстановяване 2: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., по линия на REACT-EU

 

Крайни получатели са Български малки и средни предприятия за следния тип финансиране:

 • Значително улеснен достъпът до бизнес кредити за българските МСП с минимум тригодишна история;
 • Финансиране без изисквания за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;
 • Одобрение и усвояване в съкратени срокове;
 • Възможност за дванадесетмесечен гратисен период по главницата;
 • Достъп до дългосрочно кредитиране до 84 месеца;
 • Намаляване на административната тежест за клиента до минимум;
 • Финансиране до 3 млн. лева, но не повече от 70% от приходите на предприятието за 2019г. или 2020г. (по-високата стойност) и при съобразяване с разпоредбите, приложими съгласно Програмата минимални /държавни помощи;

 

Банки партньори, които предоставят продукти по тази Програма са Токуда банк, БАКБ, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ, Банка ДСК, УниКредит Булбанк и Първа инвестиционна банка (при която към момента е изчерпан ресурса).

 

Дълговият инструмент „Финансиране в селските райони“, е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., разполага с финансов ресурс от 20 млн. евро (38,3 млн. лв.) публични средства. Целите на инструмента са:

 • Икономическо развитие на селските райони
 • Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор
 • Възстановяване и укрепване на горските стопанства
 • Насърчаване на социалното приобщаване и подкрепа за устойчиво развитие на малките земеделски стопанства

 

Крайните му получатели са както земеделски производители, така и неземеделски бизнеси в селските райони. Тип финансиране е:

 • Нисколихвени кредити в евро или лева при облекчени условия за инвестиционни цели и за оборотни средства, които допълват инвестицията и са свързани с нея;
 • Размер на кредитите за инвестиция до 2 млн. Лева. Допълващо оборотно финансиране до по-високата от следните стойности: 30% от общата инвестиция към съответния краен получател или 391 166 лева, при спазване на изискванията и ограниченията за държавна помощ;
 • Срок на погасяване до 10 години;
 • Ниски лихви на финансирането, като върху средствата от прср няма да се начислява лихва и такса управление;
 • Ниско изискване за самоучастие на краен получател.

 

Фондът за градско развитие разполага с 353,3 млн. лева публични средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и допълнително частно съфинансиране от финансовите посредници. Фондът на фондовете инвестира в градска среда и допълнителен ресурс по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA).  Целите на инструмента са:

 • Подобряване на градската среда (вкл. Градски транспорт, културна и спортна инфраструктура);
 • Стимулиране на икономически растеж в регионите чрез развитие на зоните за икономическо развитие в градовете, повишаване на енергийната ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития;
 • Развитие на туризма, свързан с недвижими културни ценности с национално или световно значение.

 

Крайни получатели са Общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства и физически лица. Предоставяния тип финансиране е:

 • Нисколихвени инвестиционни и оборотни кредити, вкл. За невъзстановим ддс;
 • Размер до 20 млн. Евро за градска среда и до 10 млн. Евро за регионален туризъм;
 • Срок на погасяване до 20 години и с до 3 години гратисен период;
 • Гаранции за финансовите посредници до 80% за индивидуален кредит и до 25% от целия кредитен портфейл;
 • Ниски лихви;
 • Без такса управление за публичния ресурс;
 • Облекчени изисквания за обезпечение;
 • Ниско самоучастие на краен получател (0% -15%);
 • Възможност за комбиниране с безвъзмездна финансова помощ за някои сектори. 
 •  

Финансовите посредници, чрез които финансирането се предоставя са:

 • За регионите Юг и София – Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ):
 • За регион Север – „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР):

 

Финансовият ресурс за Кредити в сектор „Отпадъци“ възлиза на 50 млн. лв. публичен ресурс по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС), съфинансирана от Eвропейския фонд за регионално развитие и Kохезионния фонд на ЕС и допълнителен ресурс от банки партньори. Целите на инструмента са:

 • Повишаване на инвестиционния потенциал на частни и общински предприятия за реализиране на проекти за намаляване на депонирания битов отпадък;
 • Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в страната.

 

Крайни получатели са:

 • Общини, които не използват безвъзмездни средства за същите цели;
 • Предприятия с вече сключени договори с общини за третиране на отпадъци;
 • Нестопански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове.

 

Тип финансиране, който се предоставя е:

 • Кредитиране съвместно с търговски банки;
 • Инвестиционен кредит със срок за погасяване до 240 месеца;
 • Кредит за оборотен капитал, свързан с инвестицията, със срок за погасяване до 60 месеца.

 

Кредити за ВиК оператори се предоставят с финансов ресурс в размер на 115 млн. евро публични средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Eвропейския фонд за регионално развитие и Kохезионния фонд на ЕС и допълнително финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.

 

Целите на инструмента са:

 • Да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС за допустими проекти на ВИК операторите;
 • Реконструкция и модернизация на инфраструктурата в сектор „ВИК“; 
 • Подобряване на околната среда чрез намаляване на загубите на вода;
 • Постигане на съответствие със законодателството на ЕС в сферата на околната среда.

Крайни получатели са ВиК оператори. Типът финансиране представлява:

 • Заеми за вик оператори със срок за погасяване 15 години, с до 3 години гратисен период;
 • Гаранции за търговски банки, предоставящи кредити за финансиране на допустими проекти на ВиК оператори;

 

Финансовият посредник, който представя продукта е Европейска банка за възстановяване и развитие.

 

Финансовият инструмент Микрокредитиране със споделен риск разполага с инансов ресурс в размер на 24,6 млн. лева публичен ресурс от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и допълнително частно съфинансиране от финансовите посредници.

 

Целите на инструмента са:

 • Подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия;
 • Подкрепа на социалното предприемачество;
 • Насърчаване на предприемачеството сред уязвими групи.

 

Крайни получатели са:

 • Фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години, в т.ч. Предприятия, чиито собственици са представители на уязвими групи – безработни над 6 месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания;
 • Социални предприятия.

 

Типът финансиране, който се предоставя е:

 • Инвестиционен или оборотен кредит в размер до 48 895 лв.;
 • Възможност за малък кредит до 5000 лв.;*
 • Срок за погасяване до 10 години;
 • Възможен гратисен период за главницата и лихвата до 3 години;*
 • За придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице; за други разходи, свързани с основната стопанска дейност.

*(важи девет месеца след края на извънредната епидемична обстановка заради COVID-19)

 

Финансовите посредници, чрез които се прилага инструмента са „СИС Кредит“, „Микрофонд“ и Първа инвестиционна банка

 

Индивидуалните гаранциии в сектор „Рибарство“ са с финансов ресурс в размер на 5.25 млн. лв. публичен ресурс по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР), съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020 за предоставяне на индивидуални гаранции и очакван обем на гарантираните кредити за крайни получатели над 6.6 млн. лв.

 

Целите  на инструмента са

 • Стимулиране на кредитирането в сектора на устойчиви и жизнеспособни проекти;
 • Преодоляване на затрудненията на крайните получатели при достъп до финансиране, поради липса на достатъчно обезпечение, високи лихви, висок риск при оценката на банките.

 

Крайни получатели на продукта са:

 • Предприятия в сектора на рибовъдството, аквакултурите и преработката на риба и рибни продукти;
 • Според условията за допустим кандидат, регламентирани в стратегиите на местните инициативни рибарски групи.

 

Типът финансиране е:

 • Финансиране в съответствие с мерките на ПМДР за:
 • Продуктивни инвестиции в аквакултурите в Сектори „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“;
 • Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури;
 • Изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие;
 • Преработване на продуктите от риболов и аквакултури.
 • Инвестиционни кредити, свързано с инвестицията оборотно финансиране (без револвиращ кредит и/или овърдрафт) и финансов лизинг;
 • Самостоятелни кредити или кредити, допълващи безвъзмездна помощ по проекти от ПМДР 2014-2020;
 • Срок за погасяване от 12 месеца до 10 години;
 • Гратисен период по главницата до 36 месеца за инвестиционни кредити и до 12 месеца за кредити за оборотни средства;
 • Индивидуални гаранции от Фонда на фондовете в размер на до 80% от всеки отпуснат кредит. С максимално гарантирано покритие 1 млн. Лв.  При спазване на условията на приложимия режим на държавни помощи.

 

Портфейлните гаранции с таван на загубите по ОПРЧР са с финансов ресурс в размер на 5 млн. лв. публичен ресурс по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд и  очакван обем на кредитите за крайни получатели 25 млн. лв.

 

Целите на инструмента са:

 • Подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи и социални предприятия с висок рисков профил;
 • Подкрепа на социалното предприемачество;
 • Насърчаване на предприемачеството сред уязвими групи.

 

Крайни получатели са:

 • Фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години, в т.ч. Предприятия, чиито собственици са представители на уязвими групи – безработни над 6 месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания;
 • Социални предприятия.

 

Тип финансиране:

 • Инвестиционен или оборотен кредит в размер до 50 000 евро или 97 791 лв.;
 • Облекчени условия по кредита – по-нисък лихвен процент, по-малки изисквания за обезпечения, възможност за гратисен период;
 • Срок за погасяване до 10 години;
 • За придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице; за други разходи, свързани с основната стопанска дейност.
 • Гаранции от фонда на фондовете в размер на 80% от всеки отпуснат кредит до достигане на таван на загубите от 25% по гарантирания портфейл.

 

Финансови посредници, които предоставят продукта са УниКредит Булбанк и ББР Микрофинансиране.

 

Финансовият ресурс на Фонд за ускоряване и начално финансиране  възлиза на 70,9 млн. евро (139 млн. лева) публичен ресурс по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, включително допълнителен ресурс, предоставен за подкрепа на засегнати от COVID-19 предприятия от прекратения Фонд за технологичен трансфер  и 5,2 млн. евро (11 млн. лева) частен ресурс

 

            Целите на инструмента са:

 • Насърчаване на предприемачеството в България и улесняване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия в начален етап на тяхното развитие;
 • Създаване и развитие на нови устойчиви бизнеси;
 • Успешно изпълнение на нови бизнес идеи, основани на иновациите;
 • Повишаване на активността и развитие на предприемаческата екосистема в България;
 • Създаване на добавена стойност за предприятията, в които се инвестира.

 

            Крайни получатели са малки и средни предприятия в начален етап на развитие.

 

            Типът финансиране, което се предоставя е:

 • Дялови и квази-дялови инвестиции;
 • Ресурсът е разделен в три фонда, управлявани от финансови посредници (фонд мениджъри), избрани чрез процедура по Закона за обществените поръчки.

 

            Финансови посредници, които предоставят продукта са:

 

 • ФУНФ І: „Иновейшън Кепитъл“ АД

 

Разполагаем финансов ресурс: 19,3 млн. евро (37,8 млн. лева) публичен ресурс, вкл. 10,4 млн. лева за подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19 и 1,8 млн. евро (3,5 млн. лв.) частно съфинансиране на ниво фонд.

 

            Етап на развитие на предприятията, в които инвестира: ускоряване и начален етап

 

            Индивидуален размер на инвестициите:

 • Етап на ускоряване: 25 – 50 хил. Евро (50 – 100 хил. Лв.)
 • Начален етап: 50 хил. – 1 млн. евро (100 хил. – 2 млн. лв.)

 

            Включва акселераторска програма – предостява стратегическа подкрепа, обучение, менторство и др. Очакваният брой подкрепени компании е 229.

 

 • ФУНФ ІІ: „Витоша Венчър Партнърс“ ООД

 

            Разполагаем финансов ресурс: 25,1 млн. евро (49,2 млн. лева) публичен ресурс, вкл. 13,6 млн. лева за подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19 и 800 хил. евро (1,5 млн. лв.) частно съфинансиране на ниво фонд.

 

            Етап на развитие на предприятията, в които инвестира: ускоряване и начален етап – проекти с технологична насоченост и с висок потенциал за устойчив растеж.

 

            Индивидуален размер на инвестициите

 • Етап на ускоряване: 15 – 50 хил. Евро (25 – 100 хил. Лв.)
 • Начален етап: 15 хил. – 1 млн. евро (25 хил. – 2 млн. лв.)

 

            Включва акселераторска програма – предоставя стратегическа подкрепа, обучение, менторство и др. Очакваният брой подкрепени компании е 125.

 

 • ФУНФ ІІІ: „Ню Вижън 3“ ООД

 

            Разполагаем финансов ресурс: 26,4 млн. евро (51,6 млн. лева) публичен ресурс, вкл. 14,3 млн. лева за подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19 и 3,1 млн. евро (5,9 млн. лв.) частно съфинансиране на ниво фонд.

 

            Етапът на развитие на предприятията, в които инвестира е началният етап. Индивидуалният размер на инвестициите: до 1 млн. евро (2 млн. лева). Очакваният брой подкрепени компании е 53.

 

Финансовият ресурс на Фонд рисков капитал възлиза на 33,3 млн. евро (65,1 млн. лева) публичен ресурс по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, включително 18 млн. лева допълнителен ресурс, предоставен за подкрепа на засегнати от COVID-19 предприятия от прекратения Фонд за технологичен трансфер и 5,2 млн. евро (10,2 млн. лева) частно съфинансиране на ниво фонд.

 

Цели на инструмента са:

 • Подкрепа на предприемаческата екосистема в България;
 • Подпомагане на високотехнологични компании, които имат нужда от финансиране, за да утвърдят и разширят дейността си;
 • Подобряване на достъпа до капитал за комерсиализация на разработените продукти, както и на цялостния капацитет за постигане на по-висок ръст, включително чрез прилагане на иновации.

 

Крайни получатели са:

 • Малки и средни предприятия с висок рисков профил в относително ранен етап на своето развитие;
 • Допустими сфери: производство на стоки, използващо нови технологии, които намаляват разходите за единица продукт; високи технологии, софтуер и хардуер; електронна търговия; иновативни продукти или услуги и др.

 

Предоставяният тип финансиране е

 • Алтернативно финансиране под формата на дялови и квази-дялови инвестиции;
 • Размер на инвестициите между 750 хил. и 3,5 млн. евро (1,5 – 6,8 млн. лева);

 

Финансовият посредник, който предоставя услугата е  „Морнингсайд Хил“ ООД  . Очакваният брой подкрепени компании е 25.

 

Фонд „Мецанин/растеж“ е финансиран от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с 38,5 млн. евро (75,3 млн. лв.) и е насоччен към малки и средни предприятия в зрял етап на развитие. Той се очаква да привлече частни средства за минимум 30% от инвестирания в крайни получатели публичен ресурс.

 

Целите на инструмента са да:

 • Осигурят достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, разработване на нови продукти и услуги
 • Подобрят финансовото и корпоративното управление на подкрепените предприятия с цел увеличаване на тяхната производителност и потенциал за навлизане на нови пазари

 

Крайни получатели са малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие

 

Типът на финансиране е следният:

 • Алтернативно финансиране под формата на дялови и квази-дялови инвестиции
 • Инвестиции от 2,5 млн. до 7,0 млн. евро (от 4,9 млн. до 13,7 млн. лв.)
 • Предоставяне на съществена част от ресурса под формата на мецанин финансиране (хибридна форма между капиталово и дългово финансиране)

 

Финансовият посредник, който предоставя продукта е „Силвърлайн Партнърс“ ООД. Очакваният брой подкрепени компании е 10.

 

 • Българска банка за развитие

 

https://bbr.bg

 

Българската банка за развитие предлага набор от кредитни продукти за малки и средни предприятия. По-долу са посочени основните от тях.

 

Енергийна ефективност на МСП

Инвестиционен кредит за микро-, малки и средни предприятия, подали проектни предложения по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ към ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Кредитополучателите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор „Преработваща промишленост“.

 

Оборотен кредит за суровини и материали

Със средствата компаниите могат да закупят стоки и суровини, които се очаква да поскъпнат. Целта на кредита е преодоляване на негативните ефекти от продължителното увеличаване на инфлацията и нарастващите цени на основни стоки и услуги. Програмата предвижда оборотни кредити до 200 хил. лева за компаниите, които искат да закупят суровини на настоящите цени и по този начин да предотвратят по-високи разходи в бъдеще. Това ще им помогне да задържат цената на крайния продукт, който произвеждат, без да предвиждат скорошно увеличение. Програмата на ББР е отворена за фирми от всички сектори. Условието е да са жизнеспособни предприятия, като са допустими и компании с по-нисък кредитен рейтинг.

 

Програма „Подкрепа за туризма“

Продуктът е насочен към хотелиерския и ресторантьорския бизнес. От преференциално финансиране могат да се възползват микро-, малки и средни компании от тези сектори, дори да имат просрочени задължения до 90 дни.

Продуктът предоставя и финансиране за ресторантьори, вкл. стартиращи. Оборотен капитал за средства, необходими за разплащане на материални запаси, заплати, разходи за труд и режийни разходи в т.ч. разходи за наем и за реклама; за рефинансиране на съществуващи задължения към държавата и към доставчици; за рефинансиране на съществуващи задължения към финансови институции (в т.ч. и с просрочия до 90 дни); за освежаване и обновление.

 

Финансиране за зелена енергия

Кредитният продукт финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса и е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

 

Инструмент за ускорено усвояване на европейски средства

Предоставя се подкрепящо финансиране за предприятия с одобрени проекти по европейски и национални програми. Предназначено е за кредитополучатели микро, малки и средни предприятия, подали проектно предложение за подпомагане по процедури/мерки по европейски и национални програми, удостоверено чрез разпечатка/ извлечение на проектното предложение от системата на ИСУН и/или подадения бизнес план.

 

 

 • Частни източници, вкл. под формата на публично-частни партньорства между предприятия и държавата/ общинските власти, споделено финансиране, бизнес ангели, експортно финансиране, частни и държавни фондове за дялово финансиране и др.

 

Публично-частни партньорства

Сред другите групи възможни източници на финансиране са публично-частните партньорства (ПЧП), които представляват договорености между лица от общинския и частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги. Характерното за тези партньорства е, че участващите в тях партньори споделят инвестициите, риска и отговорността и възнаграждението/печалбата.

 

Бизнес ангели

Бизнес ангелите са физически лица, които инвестират лични средства в стартиращи компании (в повечето случай в ранен стадий), срещу миноритарен дял от капитала, обикновено между 5 – 250 хил. евро. В допълнение те осигуряват мениджърски опит, умения и мрежа от контакти за компаниите, в които инвестират. Инвестират във всички сектори на икономиката. Важна роля в развитието на инвестициите посредство бизнес ангели има Българската асоциация на бизнес ангелите (https://www.bulgariaangels.org).

 

 

Фондове за частен капитал (Private capital) и за рисков капитал (Venture capital)

Тези фондове инвестират в компании които имат потенциал за постигане на растеж и устойчиво конкурентно предимство. Фондовете за рисков и частен капитал взимат дялово участие в компанията и работят заедно с ръководството, за подобряване на пазарна им позиция.

Важна роля в развитието на инвестициите в частен и рисков капитал има Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (https://www.bvca.bg). Нейни членове са следните фондове:

 • BlackPeak Capital е коинвестиционен фонд за дялово и мецанин финансиране с размер от €15млн. Създаден е по инициативата „Джереми“ и подкрепя малки и средни предприятия от югоизточна Европа.
 • BrightCap Ventures е фонд за рисково инвестиране, който инвестира в акселераторски компании и развити бизнеси в технологичния сектор в размер от €200к до €3.5млн. на компания.
 • Eleven Ventures е инвестиционен фонд в начален етап, базиран в София. Eleven стартира през 2012-та година като акселератор и инвестира 12 млн. евро в 115 стартъпа за период от три години.
 • INVENIO Partners управлява фонд за рисково инвестиране с фокус Югоизточна Европа. Фондът подпомага малки и средни предприятия в растеж с дялови инвестиции в размер до 10млн евро.
 • Endeavor е международна организация с нестопанска цел, която подкрепя предприемачи с достъп до международни пазари, менторство и капитал. Организацията има офиси в 35+ държави и до момента селектирала 2000 + предприемачи
 • Innovation Capital е инвестиционен фонд от €15.6 млн., с институционален инвеститор Фонд на Фондовете в България. Насочен е към финансиране на български стартиращи компании.
 • Integral Venture Partners е частна компания за капиталови инвестиции в собствен и капитал за растеж. Фокусират се конкретно в региона на Източна и Югоизточна Европа.
 • LAUNCHub Ventures e фонд за рисково инвестиране, базиран в София. Фондът инвестира в дигитални стартиращи компании от региона на югоизточна Европа.
 • Morningside Hill предоставя капитал за растеж на компании, които отговарят на релевантни нужди в местни или международни пазари.
 • New Vision 3 Fund е фонд за рисков капитал, инвестиращ в иновативни технологични компании на ранен етап. Визията им е да инвестират в предприемачи-визиноери, които добавят стойност към икономиката.
 • Ocean Investments е семейна инвестиционна компания, фокусирана върху технологични бизнеси на идейна фаза или старт-ъп компании в ранен етап на развитие. Мисията им е да идентифицира и подкрепя смелите предприемачи със силни идеи и глобални амбиции.
 • PostScriptum Ventures е инвестиционнен фонд с богато портфолио от инвестиции в стартиращи и развиващи се компании, предимно в сферата на възобновяемата енергия.
 • Rosslyn Capital Partners има дългогодишен опит на инвестиране в различни отрасли: производство, храна и напитки, телекомуникации, информационни технологии, възобновяема енергия, селско стопанство и недвижими имоти.
 • София Ейнджълс Венчърс е €13 млн. фонд за рисков капитал, който инвестира в стартиращи компании в pre-seed и seed фаза. Идеалният размер на инвестициите за рунд e в размер на €200K – €500K.
 • Силвърлайн Кепитъл е фонд за рисково финансиране, който предоставя мецанин и дялово финансиране на предприятия с потенциал за растеж в размер от 2.5 млн. до 7 млн. евро.
 • The Edge прилага пре-акселератора Beyond, който помага на млади хора да развиват технологични, lean стартъпи в три тематични направления – (i) дигитални иновации в здравеопазването и медицината; (ii) интелигентни градове и градска мобилност; и (iii) кръгова икономика и устойчивост.
 • Urban Impact Ventures предоставя рисков капитал на предприемачите, подкрепящи устойчивата трансформация на градовете в Европа. Фокусът им е върху инвестиции от късен етап и в рамките на 4 градски теми: мобилност, пригодност за живот, цифрова инфраструктура и физическа инфраструктура.
 • Vitosha Venture Partners е нов фонд за ускоряване, от €20 млн., насочвайки 100+ инвестиции в размер между €25 000 и €1 млн.
 • Дружеството е с капитал 65 млн. лв. и ще финансира малки и средни фирми във фаза на растеж, стартиращи предприемачи, социални предприятия, иновации

 

Споделено финансиране (Crowdfunding)

Споделеното финансиране представлява финансиране на един проект или начинание с набиране на средства от голям брой хора. Осъществява се чрез специализирани интернет платформи, но може да се извършва и по други нетрадиционни начини, като например специално организирани събития или дори чрез имейли. Основните типове споделено финансиране са два, единият се базира на „награда срещу финансиране“, при което потребителите финансират определено начинание, срещу което получават определена стока или услуга, а другото е финансиране срещу получаване на част от капитала.

Известната форма на споделеното финансиране е Peer-to-Peer (P2P). Тези платформи позволяват директна връзка между отделните потребители – от едната страна кредитодателите или инвеститорите, а от друга – кредитополучателите или хората, търсещи финансиране за определени цели и проекти. Пример за платформи за споделено финансиране са Iuvo, Indiegogo, Spotifinance, Klear и други.

 

Експортно застраховане

Експортното застраховане и презастраховане е за сметка на държавата и се отнася за експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина. Застраховането осигурява търговците в случаите на понесени от тях имуществени вреди, настъпили вследствие на търговски или политически риск

Българската агенция за експортно застраховане (https://baez.bg/) е единственото в България застрахователно дружество със 100% държавна собственост с принципал Министъра на икономиката.