Το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
Το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS ανήκει και συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020.:
Άξονας Προτεραιότητας 1:- Μια Ανταγωνιστική και Καινοτόμος Διασυνοριακή περιοχή
Θεματικός Στόχος 03: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Επενδυτική Προτεραιότητα 3α: «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας ειδικότερα την οικονομική αξιοποίηση νέων ιδεών και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, μέσω -μεταξύ άλλων- θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020.
Ειδικός Στόχος 1 – Βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
Το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, στοχεύει στην Ενημέρωση και Διάδοση-Προώθηση του Θεσμού των Χρηματοδοτικών Εργαλείων (π.χ. Equity Fund), με απώτερο σκοπό τη Δυνατότητα Χρηματοδότησης από τα Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, προς όφελος των απλών πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων και Επιμελητηρίων της επιλέξιμης από το Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-A “Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014-2020 Διασυνοριακής Περιοχής.
Ακόμα, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ευέλικτου Μηχανισμού που θα εντοπίζει, θα ενημερώνει και θα εκπαιδεύει, θα συνδέει και θα βοηθά ιδιωτικούς φορείς/εταιρείες και άτομα, στην επίτευξη ενός απώτερου στόχου: «να χρηματοδοτηθούν από ένα ή περισσότερα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα σήμερα»
Οι κύριες δραστηριότητες/αποτελέσματα του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ είναι τα ακόλουθα:
Δημιουργία ενός ευέλικτου Μηχανισμού με την επωνυμία «Μηχανισμός Υποστήριξης Ιδιωτικής Χρηματοδότησης» (Private Finance Support Mechanism), ο οποίος θα είναι διαθέσιμος ακόμα και μετά τη λήξη του έργου
Καταγραφή και Αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων μοντέρνων Χρηματοδοτικών Εργαλείων/Funds στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας 
Καταγραφή/Εντοπισμός κατάλληλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση από τα μοντέρνα χρηματοδοτικά εργαλεία
Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σύνταξη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης 
Μηχανισμός Αξιολόγησης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης
Διοργάνωση εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων/Workshops.
Το να ‘φέρει’ το έργο σε επαφή τα κατάλληλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία/Funds με τις επιλεγμένες ΜΜΕ και τις Αιτήσεις Χρηματοδότησής τους
Ενέργειες Ωρίμανσης 3-4 Αιτήσεων Χρηματοδότησης
 Δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης-διάχυσης της γνώσης του έργου
Καθημερινή Επαγγελματική Κατάρτιση και Διάδοση πληροφοριών και αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικών Εργαλείων.