Водещ партньор: АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РОДОПИ

АГЕНЦИЯТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РОДОПИ S.A е акционерно общинско дружество, съгласно член 3 от 252 Закон 3463/2006 „Нов общински и общностен кодекс”. Основана е през 1992 г.
Организацията създава, подкрепя, координира и администрира местни инициативи за развитие, които отговарят на нуждите на институциите (публични и частни) не само в Префектура Родопи, но и в по-широкия регион на Източна Македония и Тракия, чрез изпълнението на проекти от 3-та и 4-та ос на Програмата за местно развитие и други национални и европейски проекти. Организацията работи за развитие на човешкия потенциал на региона, разработва иновативни решения и практики, създава или адаптира ноу-хау, участва в мрежи, насочени към обмяната  на опит, знания и допринася за премахване на изолацията чрез разработването на устойчиви модели, базирани на новите технологии и адаптирани към местните нужди и човешки потенциал.
Агенцията за регионално развитие на Родопи предлага следните услуги:
Консултации по въпросите за развитието на местните власти и организации
Управление и изпълнение на Европейски проекти и инициативи
Управленско и финансово консултиране
Предоставяне на съвети по въпроси на правото, развитието, градоустройството и икономическите въпроси и др.
Консултантски услуги в областта на маркетинга (промоция, администриране на продажбите, спедиция и др.)
Консултантски услуги за развитието на селските райони
Услуги за популяризиране на инвестиционните стратегии на Област Родопи
Агенцията е изградила, прилага и поддържа Система за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на международния стандарт ELOT EN ISO 9001:2008.

Партньор 2: Тракийски университет Демокрит – Катедра по икономика – Специална сметка за изследователски фондове

Връзка към уебсайта на организацията: https://rescom.duth.gr/

Тракийският университет „Демокрит“ (ТУД) от основаването си през 1974 г. е първият гръцки регионален университет с няколко кампуса, който не само обслужва чисто образователни цели, а също и изследователска дейност. Университета разполага с филиали в Ксанти, Комотини, Александруполис и Орестиада. По този начин институцията подпомага за цялостното икономическо развитие на административен регион Тракия. В същото време университетът е допринесъл значително за укрепването на социалното и културно развитие на региона, както и за повишаването на качеството на живот чрез насърчаването на преки и непреки инициативи.
Специалната сметка за изследователски фондове (S.A.R.F.) се формира и работи във всички висши учебни заведения в Гърция и отговаря за управлението на безвъзмездните средства за научни изследвания и използването на научни изследвания, образование, обучение, технологично развитие и иновации. Целта на SARF е управление и разпределение на безвъзмездни средства за научни изследвания, които произтичат от различни източници, както и от ресурсите на самата институция. Средствата са предназначени за покриване на разходи от всякакъв вид, които са необходими за изпълнение на научни, образователни, проекти за обучение и развитие, както и за проекти за продължаващо обучение, участие в семинари и конференции.

Партньор 3: Сдружение „Клуб на младите предприемачи – Кърджали“

Сдружение „Клуб на младите предприемачи – Кърджали“ (КМП) е неправителствена организация. През своята 20-годишна история КМП се доказа като един от водещите партньори на общините в област Кърджали при определяне на икономическата политика, като същевременно запази своята управленска и политическа безпристрастност.
КМП е регионална бизнес организация, която има следните цели:

1. Създаване на условия за ускорен и устойчив растеж;
2. Балансирана икономика, основана на знанието, с висока добавена стойност;
3. Конкурентни пазари;
4. Развитие на човешките ресурси и гъвкави индустриални отношения;
5. Съхраняване и развитие на българското производство,
6. Разширяване на икономическата свобода и насърчаване на предприемачеството;
7. Създаване на съвременни модели за бизнес мрежи;
8. Защита на интересите на българските работодатели и млади предприемачи на местно и международно ниво.

Партньор 4: Сдружение „Стопанска камара Сандански“
 
Сдружение „Стопанска камара Сандански“ e неправителствена организация, учредена през 2013 г. като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. Камарата е колективен член на Българската стопанска камара (БСК). В нея са обединени над 20 производствени и търговски фирми от Сандански, Петрич, Струмяни и други общини от региона.
 
Сдружение „Стопанска камара Сандански“ изпълнява функциите на местен орган на БСК и защитава на общинско ниво интересите на работодателите в работата на общинските съвети за тристранно сътрудничество, за регионално развитие, по заетост, по здравословни и безопасни условия на труд и други. Организацията участва в работата на различните общински комисии, създадени със заповед на кмета на общината, свързани с разработването на програми, концепции и планове за развитие на регионалната икономика и бизнеса.
 
Дейността на Стопанска камара Сандански е свързана с:
 
Представяне на дейността на български и чуждестранни фирми
 
Предоставяне на информация, свързани с

външнотърговската дейност
Предоставяне на услуги, свързани с митническия режим
 
Организиране на участия в бизнес-делегации в страната и чужбина
 
Подпомагане на местните фирми при разработването на бизнес планове
 
Подпомагане и защита на интересите на работодателите на регионално и национално ниво
 
Участие в тристранното сътрудничество
 
Предоставяне на съдействие за сертификация по международните стандарти ИСО 9001 и ISO 14 001 и др.
 
Други услуги по заявка на членовете на Сдружението.