Проект FINANCIAL INSTRUMENTS се изпълнява в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020” по 6-тата обява за набиране на проектни предложения
 
Проект FINANCIAL INSTRUMENTS е в съответствие с:
 
Приоритетна ос 1: Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона
 
Тематични цели/приоритети – 03-Подобряване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия, селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР)
 
Инвестиционен приоритет 3a – Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото използване на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори
 
Специфична цел 1 – Подобряване на системите за подкрепа на предприемачеството сред МСП
 
Проект FINANCIAL INSTRUMENTS включва интегриран комплекс от дейности, целящи да насърчат използването на съвременни финансови инструменти като фондове за дялово участие и др., като в трансграничния регион, за да се осигури възможност за получаване на финансиране от тези съвременни финансови инструменти в полза на гражданите, предприятията, институциите и бизнес организациите, разположени в трансгранична зона между Гърция и България
 
Нещо повече, проектът има за цел да създаде гъвкав механизъм, който ще идентифицира, информира, образова и обучава, свързва и подпомага частни организации/компании и физически лица в постигането на крайната цел: „да получи финансиране от един или повече от съвременните финансови инструменти, налични в днешно време”.
 
Основните дейности / резултати от проект FINANCIAL INSTRUMENTS могат да бъдат обобщени по следния начин:
 
Създаване на гъвкав „Механизъм за частна финансова подкрепа“, който ще функционира и след края на проекта
 
Идентифициране, изследване и оценка на всички съвременни финансови инструменти / фондове, налични в момента в трансграничния регион
 
Идентифициране, анализ и оценка на всички подходящи съществуващи МСП, разположени в трансграничния регион, които могат да кандидатстват за финансиране от модерни финансови инструменти
 
Цялостна подкрепа на МСП при подготовката на предложения за финансиране
 
Оценка на заявленията/предложенията за финансиране
 
Организиране на специализирани семинари
 
„Свързване“ на подходящите финансови

инструменти/

фондове с избраните МСП и техните предложения

за

финансиране
Подпомагане на дейности за 3-4 кандидатури/

предложения

за финансиране
Дейности по информация и разпространение на информация
 
Текущо професионално обучение и разпространение на информация за финансовите инструменти и на информация