Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS στην Κομοτηνή 08/09/2023

Την Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν στην Κομοτηνή, τέσσερα εκπαιδευτικά Σεμινάρια του έργου «FINANCIAL INSTRUMENTS». Τα Σεμινάρια διοργανώθηκαν από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και έλαβαν τόπο σε αίθουσα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ.

Το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν με την ενεργή συμμετοχή των μελών του έργου και επιχειρηματιών της περιοχής..

Στόχος των σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση και πληροφόρηση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων και συγκεκριμένα ποια είναι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, πως χρησιμοποιούνται στις αγορές, ποια η λειτουργία τους και πως προκύπτουν μέσα από μαθηματικούς τύπους. Η παρουσίαση αυτών πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή του ΔΠΘ κ. Πουφινά Θωμά.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, μέλη της ομάδας, φοιτητές του Πανεπιστημίου και ενδιαφερόμενοι του τομέα, είχαν ενεργή συνεχείς συζήτηση για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της αγοράς.