FINANCIAL INSTRUMENTS

Проект FINANCIAL INSTRUMENTS включва интегриран комплекс от дейности, целящи да насърчат използването на съвременни финансови инструменти в трансграничния регион, за да се осигури възможност за получаване на финансиране от тях в полза на гражданите, предприятията, институциите и бизнес организациите, разположени в трансгранична зона между Гърция и България

Цели на проекта

Основните цели на проект FINANCIAL INSTRUMENTS са:
Насърчаване на финансови инструменти в трансграничния регион
да създаде гъвкав механизъм, който ще идентифицира, информира, образова и обучава, свързва и подпомага частни организации и компании за получаването на финансиране от един или повече от съвременните финансови инструменти

За Програмата

Програмата за сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” е одобрена от Европейската комисия на 09/09/2019 с Решение C(2015)6283.

Бюджет

Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската териториална програма „Гърция-България 2014-2020“ е €130 262 836,00. Общото финансиране включва €110 723 408 (85%) финансиране от ЕФРР и €19 539 428 (15%) национален принос.

Допустима област

Допустимата област на програмата се състои от регион Източна Македония и Тракия (префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и регион Централна Македония (префектури Солун и Серес) в Гърция и Южен централен регион за планиране и Югозападен район за планиране (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Трансграничната допустима област между Гърция и България за програмния период 2014-2020 г. се простира на 40,202 km2 и има общо население от 2,7 милиона жители. Тя обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Допустимата зона се простира през цялата гръцко-българска граница и граничи с Турция (изток) и Република Северна Македония (запад), като и двете страни се стремят към достъп до ЕС. Тя е част от най-югоизточната неостровна зона на ЕС и е разположен между три морета: Черно море, Средиземно море и Йонийско-Адриатическо море. И накрая, тя се намира на кръстопътя на стратегически тръбопроводи за изкопаеми горива, доставящи пазара на ЕС, и транспортните оси на TEN.
 
Селищната структура на района се характеризира с наличието на 10 средно големи града (>50 000 жители), които концентрират 38,2% от общото население, и 25 малки града (10 000-50 000 жители).
 
Въпреки исторически сравнително малките суми на разпределените средства, съществува дълга история на сътрудничество в допустимата област, която започна с инициативата на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).
 
Приоритетните оси са:
 
ПО 1: Конкурентоспособна и насърчаваща

предприемачеството трансгранична зона
ПО 2: Устойчива и адаптивна към климата трансгранична зона
 
ПО 3: По-добра взаимосвързана трансгранична зона
 
ПО 4: Социално приобщаваща трансгранична зона
 
ПО 5: Техническа помощ