СЕМИНАР „СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Семинар на тема „Съвременните финансови инструменти в трансграничния регион – възможностите за малките и средни предприятия” се проведе в Благоевград

На 22 май 2023 г. в зала 213 (Учебен корпус № 8) на Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в град Благоевград се  проведе семинар на тема „Съвременните финансови инструменти в трансграничния регион – възможностите за малките и средни предприятия“.

Пред преподаватели, студенти и докторанти от университета, експерти от Стопанска камара – Сандански представиха различните финансови инструменти, които са налични за малкия и среден бизнес, като фондове за частен и рисков капитал, бизнес ангели, краудфъндинг платформи, стартъп акселератори.

Семинарът е част от дейностите по проект „Насърчаване на модерните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instrument), № В6.3а.21/13.04.2021, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020 г.