Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион

Тракийски университет Демокрит – Катедра по икономика – Специална сметка за изследователски фондове, бенефициент 2 по проект (БП2) FINANCIAL INSTRUMENTS ви кани да участвате в координационна среща по проект FINANCIAL INSTRUMENTS, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”

 

FINANCIAL INSTRUMENTS-AGENDA