година в град Кърджали се проведе Кръгла маса „НАЛИЧИЕ, ПОПУЛЯРНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“

На 23 октомври 2023 година в град Кърджали се проведе Кръгла маса „НАЛИЧИЕ, ПОПУЛЯРНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“.

Събитието беше организирано от КЛУБ НА МЛАДИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ – КЪРДЖАЛИ, като част от дейностите по Проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”.

Участие взеха представители на държавни институции, работодателски организации, браншови организации, нестопански организации, малки и средни фирми от седемте общини на област Кърджали.

Основни теми, разисквани на събитието:

■ Видове финансови инструменти в трансграничния регион

■ Начини на ефективно мобилизиране на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове за подпомагане на местното икономическо развитие (предизвикателства и решения)

■ Нови финансови инструменти в подкрепа на бизнеса – какво е необходимо, за да се отговори на нуждите на местните предприятия

■ Панелни дискусии между участниците

■ Представяне на добри практики